Para sports champs Neeraj & Sajesh make history, climb Karnataka’s 3rd highest peak

Para sports champs Neeraj & Sajesh make history, climb Karnataka’s 3rd highest peak